Sponzorovaný odkaz:

Diagnostické metody

Zde naleznete obecné postupy a popis jednotlivých metod, které se používají k diagnostice jak přímo HPV virů, tak jejich projevů (tj změn v tkáních, které viry vyvolávají - např. prekancerózy čípku děložního, apod.).

Typy HPV testů:

  • Screeningové testy detekující HR-HPV DNA :
    Základním a nejdéle používaným testem pro detekci HPV je Hybrid Capture 2 (hc2). Test detekuje DNA 13 HR-HPV typů: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 a 68. Charakteristiky tohoto testu se staly nepodkročitelným minimem pro nové HPV screeningové testy a jejich hodnoty odrážejí obecně uváděné vlastnosti molekulárněgenetických testů v oblasti citlivosti a specifity detekce cervikálních lézí v lékařské literatuře.
  • Screeningové testy detekující HR-HPV mRNA :
    ediným testem detekujícím mRNA HPV, který klinickou citlivostí a specifitou splňuje kritéria HPV screeningového testu, je Aptima HPV Assay (GenProbe, Hologic). Aptima detekuje mRNA 14 HR-HPV typů jako výše uvedené testy metodikou zachycení cílové mRNA („target capture“) a jejího namnožení pomocí transkripčně zprostředkované amplifikace („transcription-mediated amplification“).
  • Genotypizační testy:
    Analytická citlivost těchto testů je většinou vysoká, a proto nejsou doporučeny pro preventivní programy. Používají se například v v epidemiologických studiích, dále se uplatňují v praxi patologických laboratoří u fixovaných i čerstvých bioptických vzorků. Přesná genotypizace je také účelná před zamýšlenou vakcinací ženy nebo dívky, která již žije sexuálním životem, neboť na trhu dostupná bivalentní a kvadrivalentní HPV vakcína je pouze preventivní a ženu nechrání před případnými následky již dříve získané infekce vakcinačními typy. Dále je možné genotypizaci HPV použít pro odlišení nově získané infekce od nedostatečně vyléčené dřívější léze, a to srovnáním HPV typu z konizátu čípku dělohy a z nového kontrolního cervikálního stěru.

Prozatím není součástí roční preventivní prohlídky u gynekologa a dělá se pouze na doporučení gynekologa (většinou u žen se zhoršenou onkologickou cytologií) nebo na vyžádání pacientkou (samoplátce). Většinou se dělá test pouze na HPV typy s vysokým rizikem (tzv. HR HPV).


Onkologická cytologie = tzv. stěry z čípku = PAP test

Onkologická cytologie zůstává stále základní screeningovou (vyhledávací) metodou, hodnotící kvalitu buněk z povrchu děložního čípku (hrdla) v nátěru. Cílem cytologického vyšetření je odhalit nepravidelnosti buněk, ve smyslu přednádorové či nádorové přeměny. Cytologie spolu s kolposkopií by měly být neodmyslitelnou součástí preventivních prohlídek žen a cílených vyšetření nepravidelností děložního čípku (hrdla).

Materiál je rozetřen na sklo, fixován, nejčatěji alkoholem, aby nedošlo ke vzniku artefaktů (uměle vzniklých buněčných změn) při vyschnutí. Každé sklo musí být pečlivě označeno a spolu s průvodkou je odesláno do cytologické laboratoře k dalšímu zpracování.
oc.jpg
Cytologická laboratoř stěr dále zpracovává a barví, aby následně mohl být hodnocen cytologem. První prohlédnutí preparátu provádí erudované cytologické laborantky, které každý podezřelý nález vyřadí a předají ke zhodnocení lékaři – cytologovi. Ten rozhodne, zda-li je nález abnormální a vytvoří závěr. V současné době jediná platná klasifikace k hodnocení onkologické cytologie je The Bethesda systém z r. 2001. Abnormální nálezy by měl uzavřít pouze odborník cytolog, ne laborantka. Do skupiny abnormálních nálezů z dlaždicového epitelu (z exocervixu) patří ASC-US, ASC-H (nelze vyloučit HSIL), LSIL/HPV a HSIL. Abnormální nálezy z cylindrických buněk (endocervixu) jsou AGC-NOS a AGC-NEO.

Cytolog může navrhnout kontrolu, která by měla být v souladu s aktuálními doporučeními Světové zdravotnické organizace, ale plnou zodpovědnost za další diagnostické či léčebné postupy nese gynekolog, který prováděl odběr onkologické cytologie.

Skutečnost, že v ČR je rutinně doporučeno provádět i základní kolposkopii (jako doplňující vyšetření k cytologii), by měla přispět ke zvýšení spolehlivosti preventivního vyšetření. V zahraničí (např. západní Evropa, USA, Kanada) je však kolposkopické vyšetření vždy až expertní - tj u běžné prevence se neprovádí. Základní cytologický screening je ale doplněn o testování na přítomnost vysoce rizikových HPV virů.

V onkologické cytologii byl za posledních 10 let v ČR proveden obrovský posun. Laboratoře, které vyšetření prováděly byly akreditovány a velký počet laboratoří vůbec nesplnil podmínky pro udělení licence a tím vypadnul ze systému. Tím výrazně vzrostla kvalita prováděných vyšetření.

Metodou, která může doplňovat cytologii a kolposkopické vyšetření, je testování na přítomnost vysoce rizikových (high risk) HR HPV virů. Toto vyšetření je nákladné a je doporučováno ho použít hlavně u sporných a nejasných nálezů. Pokud je prováděno na žádost pacientky stojí kolem 1000-1500 Kč.Kolposkopie

Vyšetření mikroskopem určeným k pozorování změn na děložním čípku po aplikaci zředěného roztoku kyseliny octové. Lékař pozoruje sliznici na čípku - barvu, cévní změny, ústí žlázek, přítomnost bílých míst a jiné charakteristiky.

Pro provádění specializovaných kolposkopických vyšetření je nutné, aby měl provádějící gynekolog specializovanou licenci k provádění tzv. kolposkopické expertízy. Ta má zaručit, že vyšetření provádí erudovaný lékař, který splňuje přísné podmínky pro udělení této licence.Biopsie = knips biopsie

Odběr tkáně o velikosti asi 2-4 mm bioptickými klíšťkami při obvyklém vyšetření bez nutnosti použít narkózu. Po odběru tkáně je běžné slabé krvácení z místa odběru a je doporučováno 3 dny se nekoupat (pouze sprchovat) a 3 dny nemít pohlavní styk. Vzorek se odesílá na podrobný rozbor pod mikroskopem - na tzv. histologii.


Diagnostické zákroky - rozšířené biopsie

Odběr tkáně nemusí být jen bioptickými klíšťkami (knipsem). Pokud chceme získat větší množství tkáně, je potřeba provedení diagnostického zákroku, většinou v krátké anestezii. Vzorek se odesílá na podrobný rozbor pod mikroskopem - na tzv. histologii.

Patří sem:
- diagnostické konizace
- excize (=odběr vzorku tkáně) ze zevního genitálu
- excize (=odběr vzorku tkáně) z konečníku